Obec

zpět

1. Oficiální název

 Obec Velká Losenice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Velká Losenice je základním územně samosprávným celkem, 

je založena na základě ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec Velká Losenice tvoří územní celek, který je vymezen katastrálním územím Velká Losenice a Pořežín.

Obec Velká Losenice má dvě místní části: Velkou Losenici a Pořežín.

 

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce - nejvyšší orgán obce 

          Finanční výbor zastupitelstva obce

          Kontrolní výbor zastupitelstva obce

Rada obce

Starosta obce

          Místostarosta obce

Obecní úřad

Strukturu úřadu najdete zde

Příspěvkové organizace zřizované obcí

          Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice

Ostatní organizační složky obce

          Obecní knihovna

          Jednotka požární ochrany

4. Kontaktní spojení

Adresa podatelny (poštovní adresa): 
Obec Velká Losenice
Velká Losenice 360
592 11 Velká Losenice
 

Adresa elektronické podatelny:

obec@losenice.cz

 

Datová schránka:

ID datové schránky: qjxbkez

 

E-mailová adresa:

 obec@losenice.cz

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Formáty datových zpráv:

*.txt, *.doc, *.rtf, *.xls, *.pdf, *.htm, *.html, *.jpg

Velikost datových zpráv:

max. 20 MB

Příjem podání na technickém nosiči dat:

disketa 3,5", CD-ROM, DVD, Flash disk (USB)

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na poštovní adresu úřadu.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

2. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)
(4) Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

(5) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát 16) vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

3. Stížnosti, oznámení a podněty nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

4. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

 

Telefonní spojení:

Kancelář obce - referent:        +420 602 105 432

Kancelář obce - účetní:           +420 734 824 920

Starosta obce:                         +420 739 746 825 

 

E-mailová adresa:

 obec@losenice.cz

 

Internetové stránky - web obce:

www.losenice.cz

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VELKÁ LOSENICE

(schválené Radou obce Velká Losenice dne 27. 10. 2020, usnesení č. 6/15/2020/RO )

Pondělí 08:00 – 11:00 polední přestávka 12:30 – 16:30
Úterý Není úřední den
Středa 08:00 – 11:00 polední přestávka 12:30 – 16:30
Čtvrtek Není úřední den
Pátek Není úřední den

V neúředních dnech jsou pracovníci obecního úřadu zpravidla přítomni na svém pracovišti, ale obecní úřad není pro veřejnost otevřen. 

v případě nutnosti vyřídit velmi neodkladnou věc, volejte telefonní číslo 602 105 432 nebo 734 824 920 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Nádražní 21

591 01  Žďár nad Sázavou

e-mail: gdpr@akkliment.cz

telefon: +420 776 233 879

 

5. Případné platby můžete poukázat

ČSOB Žďár nad Sázavou, č. ú. 108300865/0300

 

6. IČO

00295655

 

7. DIČ

Obec Velká Losenice je plátcem DPH

CZ00295655

 

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů - viz Úřední deska, Vyhlášky a nařízení, Územní plán, Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

Rozpočet obce v tomto a předchozích letech

 rozpočet

  

9. Žádosti o informace

Źádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím se podávají:

- ústně - v kanceláři úřadu

- písemně - doručením na adresu obecního úřadu

               - doručením na e-mailovu adresu obecního úřadu

               - doručením do datové schránky obce

 

Kdo může o informaci požádat

O informaci může žádat každá fyzická nebo rávnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

 

Kdo informaci poskytne

Informaci poskytne příslušný orgán obce.

 

10. Příjem podání a podnětů

Adresa podatelny (poštovní adresa): 
Obec Velká Losenice
Velká Losenice 360
592 11 Velká Losenice
 

Adresa elektronické podatelny:

obec@losenice.cz

 

Datová schránka:

ID datové schránky: qjxbkez

 

E-mailová adresa:

 obec@losenice.cz

 

Řešení životních situací:

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlašovaný občan se musí dostavit osobně na obecní úřad, musí se prokázat platným občanským průkazem a současně musí prokázat vlastnictví bytu nebo domu, kam se chce k trvalému pobytu přihlásit a způsobilost tohoto objektu k bydlení (kolaudační rozhodnutí s nabytm právní moci, list vlastnictví, platnou nájemní smlouvu). V případě, že se dotyčný přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (domu, bytu), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a její způsobilost k bydlení a podepsat kartu přihlašovaného jako prokázání souhlasu s touto skutečností.

Dále uhradí správní poplatek ve výši 50,-- Kč (děti do 15 let zdarma). Na důkaz provedené změny je přihlášenému občanovi ustřižen u jeho občanského průkazu pravý dolní roh a  jako přílohu k občanskému průkazu obdrží "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu". Pak občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou o vydání nového občanského průkazu.

 

Poskytnutí údajů z Informačního systému evidence obyvatel

Na základě osobně vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopise před pracovníkem OÚ muže být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech. Tiskopis je možné obdržet na OÚ. Tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004  Sb. v platném znění částkou 50,- Kč.

 

Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářské budovy,  přístřešku apod. 

Povolení stavebních úprav a udržovacích prací 

Městský úřad Žďár nad Sázavou 

stavební odbor
Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou
telefon:   566 688 111

www.zdarns.cz


Povolení skácení stromů rostoucích mimo les

Podkladem je žádost na tiskopise, který je k vyzvednutí na OÚ Velká Losenice nebo na webových stránkách obce. Je nutné připojit i přílohy, které jsou na tiskopise uvedeny. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení na základě zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Výsledkem správního řízení je povolení nebo nepovolení skácení stromu.

 

Vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu:
Občané naší obce tuto agendu vyřídí na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou

telefon:   566 688 111

www.zdarns.cz 

 

11. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

- Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

- Usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993. Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

Vydané právní předpisy

Obec Velká Losenice vydává obecně závazné vyhlášky, interní směrnice, instrukce, pokyny, které mají povahu právních předpisů. 

Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné 

vyhlášky a jiná opatření.

 

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Obecního úřadu Velká Losenice ze dne 1.1.2011, kterým se stanoví

výše úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu

k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených

s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Úhrada poskytnutých informací se stanoví jako součet níže uvedených položek. Celková cena se určí jako násobek jednotkové ceny počtem jednotek. V případě rozsáhlého vyhledávání informací se použije položka vyhledání informací.
Černobílá kopie i tisk - jednostranně            formát A4           2,42 Kč

Černobílá kopie i tisk - oboustranně             formát A4           4,84 Kč

Černobílá kopie i tisk - jednostranně            formát A3           4,84 Kč 

Černobílá kopie i tisk - oboustranně             formát A3           9,68 Kč

Barevný text či obrázek do 20 %                formát A4            7,26 Kč  

Barevný text či obrátzek nad 20 %             formát A4          18,15 Kč

Barevný text či obrázek do 20 %                formát A3          14,52 Kč  

Barevný text či obrázek nad 20 %              formát A3          36,30 Kč         

 

Vyhledání informací dle obtížnosti                140,-- Kč/hod.

 

V případě zaslání informací poštou je poštovné stanoveno dle platných cen České pošty.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013


Miloslav Černý v. r.
starosta obce

 

13. Licenční smlouvy

Obec Velká Losenice neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.