Obec

zpět

1. Oficiální název

 Obec Velká Losenice

 

2. Důvod a způsob založení

ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

3. Organizační struktura

Strukturu úřadu najdete zde

  

4. Kontrolní spojení

Obec Velká Losenice
Velká Losenice 360
592 11 Velká Losenice
 

Úřední hodiny Obecního úřadu Velká Losenice

pondělí a středa              8,00 – 11,00    12,30 – 16,30 

úterý, čtvrtek, pátek      ZAVŘENO

 

Vážení spoluobčané,

vstupujte do prostor obecního úřadu s obličejem krytým rouškou a tak, aby bylo možné dodržovat vzdálenost 2 m mezi jednotlivými osobami.

Buďme důslední a k sobě vzájemné ohleduplní.

Děkujeme

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU VELKÁ LOSENICE

(schválené Radou obce Velká Losenice dne 10. 5. 2017, usnesení č. 14/8/2017 )

Pondělí 08:00 – 11:00 polední přestávka 12:30 – 16:30
Úterý Není úřední den
Středa 08:00 – 11:00 polední přestávka 12:30 – 16:30
Čtvrtek Není úřední den
Pátek Není úřední den

V neúředních dnech jsou pracovníci obecního úřadu zpravidla přítomni na svém pracovišti, ale obecní úřad není pro veřejnost otevřen. 

 

telefon: +420 564 565 902

            +420 564 565 903

mobil: +420 602 105 432

e-mail: obec@losenice.cz

ID datové schránky: qjxbkez

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Nádražní 21

591 01  Žďár nad Sázavou

e-mail: gdpr@akkliment.cz

telefon: +420 776 233 879

 

5. Případné platby můžete poukázat

ČSOB Žďár nad Sázavou, č. ú. 108300865/0300

 

6. IČO

00295655

 

7. DIČ

CZ00295655

 

8.Rozpočet v tomto a předchozím roce

najdete na stránce rozpočet

  

9. Žádosti o informace

Pro žádosti o informace mužete využít kontakty 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Viz 4. Kontrolní spojení

 

11. Opravné prostředky

Obecní úřad na základě žádosti (která obsahuje vše potřebné) vydá písemné rozhodnutí, ve kterém je žadatel poučen o možnosti podání odvolání prostřednictvím obce . Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona o obcích č.128/2000 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
Obecní úřad nepřijímá a nevyřizuje stížnosti. V těchto záležitostech se stěžovatelé musí obrátit na MěÚ Žďár nad Sázavou – komise pro projednávání přestupku nebo na Policii ČR.

 

12. Formuláře

Formuláře dle úkonů najdete v sekci Potřebuji vyřídit.

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlašovaný občan se musí dostavit osobně na obecní úřad, musí se prokázat platným občanským průkazem a současně musí prokázat vlastnictví bytu nebo domu, kam se chce k trvalému pobytu přihlásit a způsobilost tohoto objektu k bydlení (kolaudační rozhodnutí s nabytm právní moci, list vlastnictví, platnou nájemní smlouvu). V případě, že se dotyčný přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (domu, bytu), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a její způsobilost k bydlení a podepsat kartu přihlašovaného jako prokázání souhlasu s touto skutečností.

Dále uhradí správní poplatek ve výši 50,-- Kč (děti do 15 let zdarma). Na důkaz provedené změny je přihlášenému občanovi ustřižen u jeho občanského průkazu pravý dolní roh a  jako přílohu k občanskému průkazu obdrží "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu". Pak občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou o vydání nového občanského průkazu.

 

Poskytnutí údajů z Informačního systému evidence obyvatel

Na základě osobně vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopise před pracovníkem OÚ muže být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech. Tiskopis je možné obdržet na OÚ. Tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004  Sb. v platném znění částkou 50,- Kč.

 

Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže; hospodářské budovy,  přístřešku apod. 

Povolení stavebních úprav a udržovacích prací 

Městský úřad Žďár nad Sázavou 

stavební odbor
Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou
telefon:   566 688 111

www.zdarns.cz


Povolení skácení stromů rostoucích mimo les

Podkladem je žádost na tiskopise, který je k vyzvednutí na OÚ Velká Losenice nebo na webových stránkách obce. Je nutné připojit i přílohy, které jsou na tiskopise uvedeny. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení na základě zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Výsledkem správního řízení je povolení nebo nepovolení skácení stromu.

 

Vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu:
Občané naší obce tuto agendu vyřídí na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1

591 31  Žďár nad Sázavou

telefon:   566 688 111

www.zdarns.cz 

 

14. Nejdůležitější předpisy

Předpisy najdete zde

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Obecního úřadu Velká Losenice ze dne 1.1.2011, kterým se stanoví

výše úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu

k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených

s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Úhrada poskytnutých informací se stanoví jako součet níže uvedených položek. Celková cena se určí jako násobek jednotkové ceny počtem jednotek. V případě rozsáhlého vyhledávání informací se použije položka vyhledání informací.
Černobílá kopie i tisk - jednostranně            formát A4           2,42 Kč

Černobílá kopie i tisk - oboustranně             formát A4           3,63 Kč

Černobílá kopie i tisk - jednostranně            formát A3           3,63 Kč 

Černobílá kopie i tisk - oboustranně             formát A3           4,84 Kč

Barevný text či obrázek do 20 %                formát A4            6,05 Kč  

Barevný text či obrátzek nad 20 %             formát A4          18,15 Kč

Barevný text či obrázek do 20 %                formát A3          12,10 Kč  

Barevný text či obrázek nad 20 %              formát A3          36,30 Kč         

 

Vyhledání informací dle obtížnosti                140,-- Kč/hod.

 

V případě zaslání informací poštou je poštovné stanoveno dle platných cen České pošty.

 

Tento sazebník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013


Miloslav Černý v. r.
starosta obce

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. Seznam organizací

Organizace najdete zde